loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin Sklepu

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.copsecurity.pl,  sposób składania Zamówień, ich realizacji, oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.copsecurity.pl jest firma COP SECURITY POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mickiewicza 63 lok. 108, 01-625 Warszawa, NIP: 525-20-55-598, zwaną dalej Sprzedającym.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Sprzedającym.

4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zapoznać się z Regulaminem.

6. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

7. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

8. Sprzedający  zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest:

- posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (IE wersja 8 lub nowsza, FireFox, Opera, CHrome, Safari), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.;

- aktywny adres e-mail;

- oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

§ 2

Definicje

 

 Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.copsecurity.pl prowadzony przez Sprzedającego

2. Sprzedający, Właściciel Sklepu – właściciel sklepu, o którym mowa w § 1 pkt.2 Regulaminu.

3. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną  zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

4. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy kupna sprzedaży ze Sprzedającym.

Klient na analogicznych zasadach jak za pośrednictwem sklepu, może w szybki i efektywny sposób skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: copsecurity@copsecurity.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel. 22 839 81 90, 602 518 127 w godz. 8 – 16 w dni robocze

6. Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego

 7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzenie adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych., itd.

 8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła. Pliki te nie gromadzą danych osobowych klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§ 3

Zamówienia

 

1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

2. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego w Sklepie.

3. Informacje o Towarach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.

6. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Towaru. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a nie będzie możliwości zweryfikowania tych danych i ustalenia poprawnych.

7. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić, przy czym dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka.

8. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.

9. W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację oraz identyfikację odbiorcy Towaru, jeżeli będzie to inna osoba.

10. Klient, składając Zamówienie, może wybrać opcję, aby Sprzedający się z nim skontaktował telefonicznie przed realizacją Zamówienia.

11. Klient, składając Zamówienie, może zgłosić uwagi, tj. przekazać dodatkowe informacje związane z Zamówieniem.

12. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w momencie, kiedy Sprzedający potwierdzi dostępność Towaru, a tym samym poinformuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Umowa staje się zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia, w szczególności Klient będący Konsumentem otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy poprzez e-mail wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

13. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia lub ustalić inne warunki Zamówienia, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości i rzetelności realizacji tego Zamówienia oraz prawdziwości podanych przez Klienta danych bądź sposobu zapłaty.

14. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 4

Rejestracja

 

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie, Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a) Imię i Nazwisko albo firmę przedsiębiorcy

b) Telefon

c) E-mail

d) Hasło

e) Dane adresowe

f) NIP oraz REGON w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

4. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta.

5. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

6. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym lub mailowym poinformowaniu o tym Sklepu.

§ 5

Płatności

 

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i koszty przesyłki poza przypadkiem dostawy z płatnością przy odbiorze lub zwolnionej z opłaty po przekroczeniu kwoty ustalonej przez Sprzedającego.

3. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Formy płatności”.

4. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie i określone są w cenniku dostaw.

5. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

1) płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze przesyłki,

2) przedpłata – przelew na konto bankowe Sprzedawcy w sposób tradycyjny,

3) płatność odroczona – indywidualne uzgodnienia ze Sprzedającym.

6. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranej przez Klienta.

7. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej DPD lub na życzenie Klienta za pośrednictwem kuriera z którym ma umowę. 

8. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy.

§ 6

Wysyłka i dostawa Towaru

 

1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich jak określono w § 5 pkt 7  lub udostępnia Towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu odbioru Towaru.

3. W przypadku przedpłaty, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt. 2 termin realizacji Zamówienia jest liczony od daty  zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

4. W przypadku płatności za pobraniem Towar wysyłany jest niezwłocznie.

5. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona albo zaproponuje świadczenie zamienne, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.

6. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela kuriera.

§ 7

Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

1. Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej (w wersji papierowej, e-mail: copsecurity@copsecurity.pl).

2. Zaleca się, aby Konsument zamieścił w oświadczeniu czy zwrot pieniędzy ma być dokonany przez: kompensatę, przekaz pocztowy czy też przelewem na podane konto, w razie braku wskazanej metody Sprzedający dokona zwrotu w takiej samej formie jak nastąpiła płatność.

3. Zaleca się, aby Konsument złożył oświadczenie w formie udostępnionej przez Sprzedającego lub innej formie pisemnej zgodnej z Prawem Konsumenckim. Oświadczenie dostępne jest jako formularz zwrotu konsumenta formularz zwrotu konsumenta.

4. W przypadku określonym w ust. 1 Konsument zwraca Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrócony Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym powinien być w stanie kompletnym.

5. Sprzedający niezwłocznie sprawdzi stan zwracanego Towaru.

6. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia sprawdzenia Towaru Sprzedający zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę. Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

7. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi wpłaconych należności.

8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku.

9. Sprzedający nie odbiera Towaru od Klienta, Konsument odstępując od Umowy sprzedaży zwraca świadczenie należne Sprzedającemu ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy wchodzącej w skład Towaru.


§ 8

Reklamacje

 

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową sprzedaży na podstawie rękojmi za wady fizyczne i prawne.

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta będącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, w szczególności jeżeli:

a) nie ma właściwości, które Towar określonego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady lub jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

6. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, również jeżeli Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556 par. 2 K.C. jeżeli zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o dokonaniu zakupu w sklepie w przypadku gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.

7. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi gdy Towar to rzeczy oznaczone tylko co do gatunku pod warunkiem, że Klient nie będący Konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.

8. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę Towaru w szczególnym przypadku nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia rzeczy będącej Towarem, jeżeli czynności te zostały wykonane przez osobę trzecią nie związaną ze Sprzedającym, albo przez Klienta niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedającego.

9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Sprzedający wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie, w przeciwnym wypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

11. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

13. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towaru wolnego od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ograniczone jest do Towarów wadliwych.

14. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

15. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (faktura VAT).

16. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać reklamowany Towar na koszt Sprzedającego na adres COP SECURITY POLSKA Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 63 lok. 108, 01-625 Warszawa, wraz z opisem niezgodności podając:

a) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,

b) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

c) dane kontaktowe składającego reklamację.

17. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

18. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, przy czym Konsument od Umowy sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna.

19. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedający z tytułu rękojmi jest wyłączona.

20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Towarów.

21. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Towaru.

§ 9

Gwarancja

 

1. Sprzedający wydaje dokument potwierdzający udzieloną gwarancję jakości na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, niezależnie od innych uprawnień Klienta przewidzianych Regulaminem.

2. W przypadku określonym w ust. 1 z dokumentu gwarancji wynika, kto jest stroną zobowiązaną z tytułu udzielonej gwarancji jakości, tj. czy jest to Sprzedający, producent, czy importer oraz okres na jaki gwarancja jakości została udzielona.

3. W przypadku wadliwego działania produktu należy wysłać go na adres firmy: COP SECURITY POLSKA SPÓŁKA z o.o., 01-625 Warszawa, ul. Mickiewicza 63 lok. 108.

4. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie, na podstawie:

a) dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (faktura), albo

b) dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia zakupu: numer dokumentu zakupowego, nazwa Klienta, numer NIP w przypadku Firm.

5. Gwarancja nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze nieprawidłowej eksploatacji Towaru.

6. Gwarancji nie podlegają:

a) Towary z zerwanymi lub uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,

b) Towary posiadające uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności niezgodnie z załączoną instrukcją użytkowania,

c) Towary zmodyfikowane (ucięte lub przerobione wtyki),

d) uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami,

e) Towary, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta.

7. Wymagane jest pisemne podanie objawów uszkodzenia, a sugerowana forma zgłoszenia to formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

8. Zgłoszenie gwarancyjne zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Towaru.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, przysługujących z tytułu przepisów o rękojmi za wady Towaru, chyba, że takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem.

§ 10

Prawa autorskie

 

1. Nazwa Sklepu oraz wszelkie elementy Sklepu stanowią własność Sprzedającego lub Sprzedający posiada zgody lub licencje na korzystanie z tych elementów, przy czym niezależnie od ww. podstawy każdy ww. element stanowi przedmiot prawa autorskiego, przez co podlega ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedającego w jakikolwiek sposób jest zabronione.

 

§ 11

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja, 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia, 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane jako "RODO" informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych sklepu internetowego www.copsecurity.pl jest COP SECURITY POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 63, lok. 108, 01-625 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000180523, (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel. 222 430 794, adres e-mail: copsecurity@copsecurity.pl

2.    W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: copsecurity@copsecurity.pl

3.    Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

  • sprzedaży produktów, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i  realizacji płatności
  • realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
  • ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody 

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

5.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6.    Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty świadczące usługi dostawy towarów
  • podmioty świadczące usługi księgowe

7.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 21 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje konto w Sklepie.

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Firmą rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.